Blog Archives

玻璃市的黃昏

Panorama of kuala perlis sunset

..
農曆新年的年初四,我在瓜拉玻璃市看到了美麗的夕陽。
當時我們正驅車去吃海鮮,路途中看到漂亮的‘鹹蛋黃’太陽,一路欣喜的追逐著欣賞。
到達港口要看日落時,哎呀,太陽剛好已經下山了。

..
Sunset of Kuala Perlis I
..

Sunset of Kuala Perlis II
..

Sunset of Kuala Perlis III

..
獻給玻璃市的韓士盶禕